Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)

Regional Environmental Office 7

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมควบคุมมลพิษ และสสภ.7 (สระบุรี)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมควบคุมมลพิษ และสสภ.7 (สระบุรี)

วิสัยทัศน์กรมควบคุมมลพิษ

  • เป็นองค์กรหลักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พันธกิจ

  • พัฒนามาตรฐาน เครื่องมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
  • ยกระดับความสามารถบุคลากร พัฒนาองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม เพื่อการจัดการมลพิษ
  • สื่อสารข้อมูล ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
  • กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ
  • ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ค่านิยม คพ.

  • ถูกต้อง ทันสมัย โปร่งใส ใส่ใจประชาชน

 

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

1) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
2) เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิชาการขั้นสูง เพื่อการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค
3) ตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตามมาตรฐาน
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่าย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาคตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
5) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
6) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย